O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego EPIKUR Sp. z o.o. wraz z Partnerem Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie pn. „W stronę pracy zawodowej”

Celem głównym projektu jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 osób bezrobotnych (51K i 39M) w tym o niskich kwalifikacjach (10K i 39M), poszukujących pracy zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego poprzez realizację dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestnika programu aktywizacji zawodowej zakładając, że min. 41 uczestników podejmie zatrudnienie. Natomiast wszyscy uczestnicy nabędą wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zwiększające możliwości zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. do 31.12.2019r.

Wartość projektu: 2 087 749,68zł

Dofinansowanie: 1 920 349,68zł

Wkład UE: 1 774 587,22zł

Grupa docelowa to 90 osób bezrobotnych, poszukujących pracy ( 51 kobiet i 39 mężczyzn ) w tym osoby o niskich kwalifikacjach ( 10 kobiet i 29 mężczyzn ) w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących ( w rozumieniu KC ) na terenie województwa podkarpackiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub pocztą. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej lub do odebrania w Biurze Projektu.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja Potrzeb Uczestników
 • Poradnictwo zawodowe i wsparcie psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe ( ok. 160 h ), stypendium za czas trwania szkolenia
 • 6 – miesięczne płatne staże zawodowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia dla osób zamieszkujących poza miejscem prowadzenia poszczególnych form wsparcia
 • Zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej projektu
 4. Oświadczenia o spełnianiu kryteriów dodatkowych
 5. Zakres danych uczestników Projektu

Do zapoznania Regulamin projektu.

KONTAKT

Biuro projektu znajduje się przy ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło

Czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

e-mail: instytutepikur@gmail.com